Autor: gestiotransjus

Drets Humans i Drets d’Autor: un debat cada vegada més difícil

 

El passat dilluns dia 12, la professora Gendreau va pronunciar a la facultat de Dret una conferencia seguida de debat amb el títol “Drets Humans i Drets d’Autor: un debat cada vegada més difícil”. La presentació del debat va ser a càrrec de la Dra.Ujala Joshi Jubert.

La Professora Ysolde Gendreau és especialista en Dret de la Propietat Intel·lectual i docent a la Facultat de Dret de la Universitat de Montreal.

IMG_5669

La seva recerca es centra en els drets d’autor des d’una perspectiva comparativa i internacional. La Prof.Gendreau es també membre del Centre de Recerca en Dret Públic de la Facultat de Dret de la Universitat de Montreal i en l’actualitat ostenta el càrrec de Vice-degana de la Facultat.

Es una de les principals especialistes en l’anàlisi dels drets d’autor canadencs i en el dret comparat, particularment en el dret estatunidenc i europeu. En l´últim comitè executiu d’ALAI[1] (Associació Literària i Artística Internacional), la Prof. Gendreau va ser escollida com una dels sis vicepresidents d’aquesta associació internacional de drets d’autor. El Congrés ALAI 2018 es celebrarà a Montreal del 12 al 14 de setembre de 2018 sobre el tema dels recursos protegits per drets d’autor.

Els drets d’autor a Canadà han estat estudiats internacionalment per experts en aquesta matèria des de fa temps, però es especialment interesant analitzar la seva evolució per a satisfer les necessitats que sorgeixen de la economia digital.

A l’actualitat, les preguntes sobre l’impacte de l’aplicació del CETA respecte a la protecció de certs drets requereixen un anàlisi exhaustiu de la qüestió des del punt de vist dels drets d’autor i del dret a la propietat intel·lectual, el qual ha desenvolupat la Prof. Gendreau en responent a la seva invitació pel TransJus.

[1] Fundada a Paris al 1878 per iniciativa de la Societé des Gens de Lettres i sota la presidència honoraria de Victor Hugo, el primer objectiu de l’ALAI va ser fomentar la creació  d’una convenció internacional per a la protecció de la propietat artística i literària.

Anuncios

TRANSJUS IN THE 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON PATHWAYS AND LOCAL ROADS ORGANISED BY THE BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL ON 5,6 AND 7 MARCH 2018

fto cron1

On March 5,6 and 7, the Barcelona Provincial Council, through the Department of Road Infrastructures and Mobility, promoted the Congress on Pathways and Local Roads with the aim of creating a meeting and a reference point for professionals and policy-makers of this field.

The Congress dealt with pathways at the municipal, regional and the provincial level, and their relationship with local roads. Mr.  Jordi Fàbrega i Colomer, responsible for the Mobility and Road Infrastructures, underlined in a brilliant way how pathways are roads channelling significant mobility in urban, metropolitan and rural environments that, depending on the area, may have different characteristics. For 10 years now, in accordance with the demand of the territory, the Barcelona Provincial Council has given technical and economic support to municipalities and county councils regarding pathways. In addition, during the last few years, the Barcelona Provincial Council has created a Zonal Plan of local roads that has been presented during the Congress by several speakers, including the brilliant explanation developed by Mr. Valentín Aceña Ramos, Head of the Technical Office for Planning and Activities in relation to Infraestructures.

The director of the TransJus Research Institute was invited to participate in two sessions of the Congress. In the first presentation, on March 5, pathways were connected with various aspects linked to sustainable economic, social and environmental development, and rural development, as well as with legal principles and rights (freedom of movement  ̶ and possible restrictions ̶  the right to private property  ̶ and social function of the property̶ , environment, the existence of rights of public domain, the right to good administration…).

foto cron 2

Rules affecting pathways have been analysed and the need for a specific Catalan Law on public roads  ̶ which, unlike other Autonomous Communities like Extremadura, La Rioja, Galicia, Andalusia and the Balearic Islands, is nowadays lacking ̶  has been remarked. It has been also addressed the important role of municipal ordinances in the protection of collective interests and individuals’ rights, the limitations derived from the legal obligation to rule through the standard parliamentary proceeding, and the need to mind the better regulation of these rules and put them in accordance with the mandatory legal principles of good regulation and with other measures that are in force since an act came into force in October 2016.

In addressing this regulation various issues related to public pathways tend to arise; among those which have been analysed there were: the difference between the public ownership of the soil of a pathway and the right of way, the defence of the public ownership of a pathway and the means and jurisdictions to certify that ownership; the possibility of restricting the use of public pathways and the need  ̶ or non-need ̶  of some kind of compensation; the possibility to charge a price for the use of a public pathway or the potential liability of public pathways that has been linked to the right to good administration which is included in the Statute of Autonomy of Catalonia and the mechanism of administrative management of the Citizen´s Charts provided by the Catalan law of transparency, access to information and good government in 2014.

The second session to which the director of the TransJus participated, was international and took place on March 7. It has been characterised by presentations and a round-table of specialists from 4 European Union (EU) Members States. The director of the TransJus talked about the situation of pathways in the global European ambit, the different perspectives of Member States and the reasons leading to choose Italy, France and the United Kingdom as examples of the day.

From the European standpoint mention has been made about the rights involved in pathways, which are the same for the states bound by the European Convention on Human Rights and part of the European Union, and an overview of legal and management frameworks has been given to these countries.

Reference has been also made to the current situation regarding the distribution of competences on this matter in Spain, in the light of the recent decision of the Constitutional Court n. 118/2017, of the 19th October 2017 which solved an action of unconstitutionality brought by the Government Council of Andalusia in relation to different precepts of the Act number 21/2015, of the 20th  July 2015, amending the Act 43/2003, of the 21st November 2003 on mountains, as well as the draft of a a regulation of the national net of natural pathways which is now being prepared. Moreover, the local level of management in Spain has been specially considered by taking into account the local legislation, including the LRSAL of 2013 and the existing case law.

After the presentations of Mr. Hugh Craddock, of the Open Spaces Society, the oldest environmental group of the United Kingdom, founded in 1865 by John Stuart Mill among others, Camille Mialot, Professor at SciencesPo Paris and Gregorio Arena, director of Labsus, an interesting round table took place and, by collecting questions from the audience of all over Spain, various issues have been addressed: the role of citizen participation in the care of commons such as pathways and local roads, the different models of distribution of powers and management of pathways, the present and future role of the European Union and the need to strengthen the legislative framework in the French and in the Catalan case.

The Congress was closed by Mr. Vicenç Izquierdo, manager of the mobility and road infraestructures of the Barcelona Provincial Council. Mr. Izquierdo emphasized the success of the Congress which had a perfect organization. He underlined the need for knowing better the reality of pathways and local roads, planning in a coordinated way, passing good regulations including a new Catalan Act on pathways, having a general and coordinated policy and developing the idea of a sharing administration able of caring the commons.

An annual seminar on the issue is expected to be developed in the future.

More information about the Congress can be found at:

https://www.diba.cat/es/web/carreteres-locals-i-mobilitat/-/i-congres-internacional-de-carreteres-i-camins-locals

https://www.oss.org.uk/we-speak-at-international-congress-on-rural-paths/

http://www.labsus.org/2018/02/barcellona-labsus-alla-conferenza-internazionale-sulle-strade-locali/

EL TRANSJUS PRESENT AL I CONGRES INTERNACIONAL DE CAMINS I CARRETERES LOCALS, ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ELS DIES 5,6 Y 7 DE MARÇ DE 2018

fto cron1

La Diputació de Barcelona ha promogut durant els dies 5,6 i 7 de març, mitjançant la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, la celebració d’aquest Congrés amb l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada i de referència de tècnics, professionals i responsables polítics especialistes en aquesta matèria.

El Congrés ha tractat sobre camins en l’àmbit municipal, comarcal i provincial, i la seva relació amb les carreteres locals. Els camins són una vialitat que canalitza una important mobilitat, tant en entorns urbans o metropolitans com en entorns rurals, però amb característiques molt diferents en un o altre àmbit, com va destacar convincentment a la inauguració el  Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, diputat de l’Àrea d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la  Diputació de Barcelona . Des de fa uns 10 anys, i sobre la base de la demanda del territori, Diputació de Barcelona dóna suport tècnic i econòmic als ajuntaments i consells comarcals en matèria de camins. A més, en els últims anys s’ha redactat el Pla Zonal de carreteres locals de Diputació de Barcelona, que ha estat presentat en el marc d’aquest Congrés mitjançant diverses ponències, incloent una de molt interessant desenvolupada pel senyor Valentín Aceña Ramos
Cap Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

En aquest context, l’actual director del TransJus va ser convidat a participar en dues sessions del Congrés. En la primera, el dia 5 de març, en la seva ponència es van connectar els camins amb diversos aspectes vinculats al desenvolupament sostenible econòmic, social i ambiental i al desenvolupament rural, així com la seva relació amb principis i drets (així, llibertat de circulació ­ ̶ i possibles restriccions ̶  dret de propietat privada  ̶ i funció social d’aquesta propietat ̶, medi ambient, existència de béns i drets de domini públic, dret a una bona administració…).

foto cron 2

Es van analitzar les lleis que incideixen en els camins i es va emfatitzar la necessitat d’una llei catalana específica de camins públics, ara inexistent, a diferència d’altres Comunitats Autònomes, que sí en tenen, com ara, per exemple, les d’Extremadura, La Rioja, Galícia, Andalusia o Illes Balears. Es va parlar també del important paper de les ordenances municipals en la protecció dels interessos generals i dels drets de les persones, i dels seus límits derivats de les reserves de llei, i de la necessitat d’anar amb compte amb la qualitat normativa d’aquestes regulacions, d’acord amb els principis legals obligatoris de bona regulació i altres mesures, vigents per llei des de l´ octubre de 2016.

A partir d’aquesta regulació, es van analitzar diverses qüestions que  acostumen sorgir en relació als camins públics, com per exemple, entre altres: la diferència entre la titularitat pública dels sòls per on passa un camí i la d’un dret de pas; la defensa de la possessió pública d’un camí i els mitjans i jurisdicció per acreditar la possessió pública; la possibilitat de restringir l’ús de camins públics i la necessitat o no d’indemnitzar; la possibilitat de cobrar per l’ús d’un camí públic o la possible responsabilitat patrimonial local derivada d’un camí públic, la qual cosa es va vincular al dret a una bona administració existent en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i al mecanisme de gestió administrativa de les Cartes de Serveis, previstes per la llei catalana de transparència, accés a la informació i bon govern de 2014.

En la segona sessió, de caràcter internacional, celebrada el dia 7, es van desenvolupar ponències i es va celebrar una taula rodona amb especialistes de 4 estats membres de la Unió Europea. El director del TransJus va exposar en la seva ponència la situació dels camins en l’àmbit europeu global d’un costat i, d’un altre, les diferents perspectives dels diferents països de la Unió Europea i la raó haver escollit els exemples d’Itàlia, França i Regne Unit com a ponències del dia.

Des de la perspectiva europea es va fer esment dels drets implicats en els camins, comuns als països que estan vinculats pel Conveni Europeu de Drets Humans i formen part de l´ Unió Europea, i es va donar una panoràmica general del marc legal i de gestió als diferents països.

També es va fer una referència a la situació actual de distribució de competències sobre la matèria en l’estat espanyol, considerant la recent Sentència del Tribunal Constitucional 118/2017, de 19 d’octubre de 2017 que resol un recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Consell de Govern de la Junta d’Andalusia davant diferents preceptes de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre , de monts, així com el projecte de Reial Decret pel qual es regula la xarxa nacional de camins naturals, ara en tràmit. Igualment, es va considerar especialment el nivell local de gestió en l’estat espanyol, tenint en compte la legislació de règim local, inclosa la LRSAL de 2013 i la jurisprudència relativa a la mateixa ja existent.

Després de les ponències dels senyors Hugh Craddock, de la Open Spaces Society, el grup ecologista més antic del Regne Unit, fundat al 1865, per John Stuart Mill entre altres, Camille Mialot, professor a SciencesPo París i Gregorio Arena, director de Labsus, va tenir lloc una interessant taula rodona, en la qual, recollint preguntes del públic assistent de tot l’Estat espanyol, es van abordar qüestions com el paper de la participació ciutadana en la cura de béns comuns com els camins i les carreteres locals, els diversos models de distribució de competències i gestió dels camins, el paper present i futur de la Unió Europea o la necessitat de reforçar el marc legislatiu en casos com el francès o el català, per exemple.

En la cloenda del Congrés va intervenir el Sr. Vicenç Izquierdo, responsable de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. Va posar en relleu l´èxit del Congrés, impecablement organitzat. A més va destacar la necessitat de conèixer millor els camins i carreteres locals existents, de planificar de manera coordinada, de desenvolupar una bona regulació mitjançant ordenances i una nova llei catalana de camins públics com la que tenen altres Comunitats Autònomes, de tenir una política pública coordinada i de desenvolupar en el futur la interessant idea de l´Administració compartida com a mitjà de cura eficient de camins i carreteres considerats béns comuns.

La previsió és desenvolupar una jornada anual sobre el tema en el futur.

Més informació sobre el Congrés celebrat pot trobar-se a:

https://www.diba.cat/es/web/carreteres-locals-i-mobilitat/-/i-Congres-internacional-de-carreteres-i-camins-locals

https://www.OSS.org.uk/We-Speak-at-International-Congress-on-rural-paths/

http://www.labsus.org/2018/02/barcellona-labsus-alla-conferenza-internazionale-sulle-strade-locali/

EL TRANSJUS PRESENTE EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMINOS Y CARRETERAS LOCALES, ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA LOS DÍAS 5,6 Y 7 DE MARZO DE 2018

fto cron1.png

La Diputación de Barcelona ha promovido durante los días 5,6 y 7 de marzo, mediante la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, la celebración de este Congreso con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro y de referencia de técnicos, profesionales y responsables políticos especialistas en esta materia.

El Congreso ha tratado sobre caminos en el ámbito municipal, comarcal y provincial, y su relación con las carreteras locales. Los caminos son una vialidad que canaliza una importante movilidad, tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en entornos rurales, pero con características muy diferentes en uno u otro ámbito, como destacó de forma convincente en la inauguración el Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, diputado del Àrea d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la  Diputació de Barcelona. Desde hace unos 10 años, y en base a la demanda del territorio, Diputació de Barcelona da soporte técnico y económico a los ayuntamientos y consejos comarcales en materia de caminos. Además, en los últimos años se ha redactado el Plan Zonal de carreteras locales de la Diputación de Barcelona, que ha sido presentado en el marco de este Congreso, con diversas ponencias, entre ellas una muy interesante desarrollada el día 6 por el señor Valentín Aceña Ramos, Responsable de la Oficina Técnica de Planificación y Actuación en Infraestructuras

En este contexto, el actual director del TransJus fue invitado a participar en dos sesiones del Congreso. En la primera, el día 5 de marzo, en su ponencia conectaron los caminos con diversos aspectos vinculados al desarrollo sostenible económico, social y ambiental y al desarrollo rural, así como su relación con principios y derechos (así, libertad de circulación  ̶y posibles restricciones– derecho de propiedad privada –y función social de esta propiedad ̶, medio ambiente, existencia de bienes y derechos de dominio público, derecho a una buena administración…).

foto cron 2

Se analizaron las leyes que inciden en los caminos y se enfatizó la necesidad de una ley catalana específica de caminos públicos, ahora inexistente, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, que sí tienen, como por ejemplo las de Extremadura, La Rioja, Galicia, Andalucía o Islas Baleares.  Se habló, asimismo, del importante papel de las ordenanzas municipales en la protección de los intereses generales y de los derechos de las personas, y de sus límites derivados de las reservas de ley, y de la necesidad de tener cuidado de la calidad normativa de estas regulaciones, de acuerdo con los obligatorios principios legales de buena regulación y otras medidas, vigentes por ley desde octubre de 2016.

A partir de esta regulación, se analizaron varias cuestiones que acostumbran a surgir en relación a los caminos públicos, como por ejemplo, entre otras: la diferencia entre la titularidad pública de los suelos por donde pasa un camino y la de un derecho de paso; la defensa de la posesión pública de un camino y los medios y jurisdicción para acreditar la posesión pública; la posibilidad de restringir el uso de caminos públicos y la necesidad o no de indemnizar; la posibilidad de cobrar por  el uso de un camino público o la posible responsabilidad patrimonial local derivada de un camino público, lo que se vinculó al derecho a una buena administración existente en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y al mecanismo de gestión administrativa de las Cartas de Servicios previstas a la ley catalana de transparencia, acceso a la información y buen gobierno de 2014.

En la segunda sesión, de carácter internacional, celebrada el día 7, se desarrollaron ponencias y se celebró una mesa redonda con especialistas de 4 estados miembros de la Unión Europea. El director de TransJus expuso en su ponencia, de un lado, la situación de los caminos en el ámbito europeo global y de otro, las diferentes perspectivas de los distintos países de la Unión Europea y la razón haber escogido los ejemplos de Italia, Francia y Reino Unido como ponencias del día.

Desde la perspectiva europea se hizo mención de los derechos implicados en los caminos, comunes a los países que están vinculados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y forman parte de la Unión Europea, y se dará una panorámica general del marco legal y de gestión a los varios países.

También se hizo una referencia a la situación actual de distribución de competencias sobre la materia en el estado  español, considerando la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 118/2017, de 19 de octubre de 2017 que resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el  Consejo de Gobierno  de la Junta de Andalucía  ante diferentes preceptos de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley  43/2003, de 21 de noviembre , de montes, así como el proyecto de Real Decreto por el que se regula la red nacional de caminos naturales, ahora tramitándose. Igualmente, se consideró especialmente el nivel local de gestión en el estado español, teniendo en cuenta la legislación de régimen local, incluida la LRSAL de 2013 y la jurisprudencia relativa a la misma ya existente.

Tras las ponencias de los señores Hugh Craddock, de la Open Spaces Society, el grupo ecologista más antiguo del Reino Unido, fundado en 1865, entre otros por John Stuart Mill, Camille Mialot, profesor en SciencesPo París y Gregorio Arena, director de Labsus, tuvo lugar una interesante mesa redonda, en la que, recogiendo preguntas del público asistente de todo el Estado español, se abordaron cuestiones como el papel de la participación ciudadana en el cuidado de  bienes comunes como los caminos y las carreteras locales, los diversos modelos de distribución de competencias y gestión de los caminos, el papel presente y futuro de la Unión Europea o la necesidad de reforzar el marco legislativo en casos como el francés o el catalán, por ejemplo.

En la clausura del Congreso intervino el Sr. Vicenç Izquierdo, responsable de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. Se puso de relieve el éxito de la actividad, magníficamente organizada. Además, se destacó la necesidad de conocer mejor la red de caminos y carreteras locales realmente existente, de planificar de manera coordinada, de desarrollar una mejor regulación por ordenanzas locales y con una nueva ley catalana de caminos públicos,  como ya tienen otras Comunidades Autónomas, de desarrollar una política pública coordinada y de profundizar en el futuro en la interesante idea de una administración compartida como medio de lograr un cuidado eficiente de los bienes comunes.

La previsión es desarrollar una jornada de carácter anual sobre el tema en el futuro.

Más información sobre el Congreso celebrado puede hallarse en:

https://www.diba.cat/es/web/carreteres-locals-i-mobilitat/-/i-congres-internacional-de-carreteres-i-camins-locals

https://www.oss.org.uk/we-speak-at-international-congress-on-rural-paths/

http://www.labsus.org/2018/02/barcellona-labsus-alla-conferenza-internazionale-sulle-strade-locali/

Presentación del libro del Sr. Jesús López-Medel: “Por una nueva ley de indulto” y debate con el Magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso-administrativo Sr. Rafael Fernández Valverde

 

El día 23 de febrero pasado tuvo lugar la presentación del libro Por una nueva ley de indulto, seguida de un interesante debate con el autor de éste y con el magistrado Sr. Fernández Valverde sobre el ejercicio de la discrecionalidad y el buen gobierno y la buena administración.

La sesión, organizada por el instituto de investigación TransJus de la Universidad de Barcelona,  tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en una aula llena de asistentes, entre los que se encontraban estudiantes, magistrados, jueces, profesionales del Derecho y miembros de la Escuela del Poder Judicial.

2018-02-23 11.36.52

La calidad profesional contrastada de ambos ponentes, tanto del autor, don Jesús López Medel, como de don Rafael Fernández Valverde, auguraba una vibrante sesión, en la que se debatieron aspectos vinculados con la figura jurídica del indulto, los principios de buen gobierno, el derecho a una buena administración y el correcto ejercicio y control de la discrecionalidad del poder ejecutivo. A lo largo de la sesión se realizó un sentido recordatorio del padre del autor del libro presentado, destacado jurista también, recientemente fallecido.

Se inició la sesión con una exposición por parte del Sr. López-Medel de los aspectos esenciales de su libro recientemente publicado. A lo largo de la misma, el autor puso de relieve el hecho de que la regulación del indulto en España todavía se encuentra en una ley del siglo XIX, que sólo fue modificada a finales del siglo pasado para eliminar el requisito de motivación de los indultos del texto legal, si bien aún subsiste el mismo en la Exposición de Motivos de la ley de 1870.

lopez medel

A partir de este anacronismo en un Estado social y democrático de Derecho moderno, el autor desarrolló brillantemente los fundamentos de sus propuestas de lege ferenda para contar, ya en pleno siglo XXI, con una regulación adaptada a las necesidades constitucionales y del Derecho europeo. Así, se insistió en la relevancia de la motivación de las razones que justifiquen los indultos y la necesidad de ponderar, esto es, tomar en consideración, caso a caso, las circunstancias de cada posible concesión o denegación de indulto, respetando principios básicos jurídicos, como el de interdicción de la arbitrariedad, igualdad (considerando precedentes existentes) o proporcionalidad. Es el tema del indulto, como es sabido, un tema de permanente actualidad, tanto en España como en otros países.

Tras esta primera intervención, el magistrado del Tribunal Supremo don Rafael Fernández Valverde recordó la relevancia de la lucha contra las inmunidades del poder, en la ya famosa terminología del recordado profesor Eduardo García de Enterría, expuesta en una magistral clase que ofreció en marzo de 1962,  en las mismas aulas que nos acogían,  a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Barcelona de la promoción Manuel Ballbé.

valverde

Expuso luego la historia del control judicial de los indultos, considerados históricamente como actos políticos o de gobierno, de control discutido, hasta llegar a la importante sentencia de 2013, auténtico leading case en la materia, de la cual fue ponente el conferenciante, que estableció la doctrina hoy de aplicación (con diversos votos particulares), que parte de la existencia de discrecionalidad en la concesión del indulto, discrecionalidad que una vez ejercida por el gobierno es perfectamente controlable en sede judicial, de acuerdo con los parámetros ofrecidos por el art. 2.a de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa de 1998. Para terminar, subrayó como dicho control se enfrenta todavía a retos, como la posible aplicación de la doctrina judicial del fumus boni iuris, en caso de solicitud de medidas cautelares por parte de recurrentes.

La sesión terminó con un turno abierto de intervenciones entre los miembros de la mesa. El moderador puso de relieve como el tema del indulto conecta, a fin de cuentas, con el tema crucial del Derecho público del siglo XXI: ¿puede ser indiferente el Derecho al ejercicio de la discrecionalidad del gobierno y de la Administración?

2018-02-23 11.37.46

La respuesta a esta pregunta ha sido distinta a lo largo de la historia y sigue suscitando debate en nuestros días. Tres fases históricas, se dijo, pueden ser identificadas, fases vinculadas con diversas fechas de referencia en la historia.

Por un lado, una primera fase anterior a las revoluciones liberales de los siglos XVII, la inglesa, XVIII, la francesa y norteamericana, y XIX, las de las antiguas colonias españolas, en la que el indulto era una gracia concedida por el soberano “por estar legibus solutus –esto es, desligado— de la fuerza vinculante de las leyes”, como recuerda el Fundamento de Derecho número Sexto  de la mencionada sentencia de 2013. Una lenta evolución de siglos condujo al control paulatino de la discrecionalidad, que en el ámbito español culmina con los trabajos del profesor De Enterría, antes citados. Pero el control paulatino de los elementos reglados y mediante los principios generales del Derecho siguió aceptando, sin embargo, la existencia de una libertad de elección para la autoridad pública y la indiferencia para el Derecho de la alternativa elegida.

Diversos hechos han contribuido al cambio progresivo de esta concepción. Así, la consagración en el año 2000 del derecho a una buena administración en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 41), su desarrollo por los Derechos nacionales (en España mediante diversos Estatutos de Autonomía de última generación, como el catalán, artículo 30) y por la jurisprudencia tanto europea (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con más de 300 sentencias al respecto, Tribunal Supremo español y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas) ha supuesto que incluso la elección entre alternativas deje de ser indiferente para el Derecho.

Éste, mediante diversas normas en los últimos años (destacadamente, la ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y las equivalentes autonómicas) han impulsado el interés del Derecho por las buenas decisiones discrecionales, que no pueden ser arbitrarias (art. 9.3 Constitución) y deben ser resultado del cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno y buena administración impuestas legalmente, señaladamente, la obligación de due care o due diligence, de diligencia debida en el ejercicio de la discrecionalidad que exige ponderar cuidadosamente los hechos, intereses, derechos y normas relevantes para la toma de cada decisión, descartando los irrelevantes.

Numerosas sentencias españolas insisten en este punto. La misma sentencia de 2013 ha dejado dicho, que, a parte de las motivaciones explicitadas, hay la obligación de que las mismas:

“han de ser deducidas de lo actuado en el expediente (informes preceptivos, estos sí, motivados, alegaciones, certificaciones, aportaciones sobre la vida y conducta del indultado, etc.), pero, una vez verificada la realidad de tales hechos —que habremos de aceptar y que no podemos revisar— la revisión jurisdiccional, en ese espacio asequible al que tenemos acceso, debe valorar si la decisión adoptada guarda “coherencia lógica” con aquellos”

De tal manera que se producirá una ilegalidad:

 “cuando sea clara la incongruencia o discordancia de la decisión elegida (basada en las expresadas razones legales de “justicia, equidad o utilidad pública”), con la realidad plasmada en el expediente y que constituye su presupuesto inexorable

Pues, “El indulto no es indiferente a la Ley, muy al contrario es un quid alliud respecto de la Ley, y, por tanto, no puede ser ajeno a la fiscalización de los Tribunales, pues en un Estado constitucional como el nuestro, que se proclama de Derecho, no se puede admitir un poder público que en el ejercicio de sus potestades esté dispensado y sustraído a cualesquiera restricciones que pudieran derivar de la interpretación de la Ley por los Tribunales”.

Es singularmente relevante la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 7 de noviembre de 2017, ponente don Rafael Fernández Valverde, que liga el derecho a una buena administración con la debida diligencia en el ejercicio de la discrecionalidad, en perfecta armonía con la jurisprudencia ya citada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La construcción doctrinal y jurisprudencial futura de un estándar de debida diligencia puede ser de utilidad en diversos campos del Derecho Administrativo. Por ejemplo, por citar uno sólo ahora, ayudaría a precisar  la jurisprudencia existente en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración por actos ilegales, que señala, a sensu contrario, que existiría una obligación en el ordenamiento jurídico de ejercer la discrecionalidad “dentro de unos márgenes de apreciación no sólo razonados sino razonables” (entre muchas otras, STS de 19 de mayo de 2010). Entendiendo éstos, en definitiva, como actuación con diligencia debida, pues existiendo ésta no hay negligencia y, en consecuencia, el daño no es antijurídico y debe ser soportado por el dañado.

2018-02-23 11.38.14

Se abre así, pues, una nueva etapa en el siglo XXI en que el Derecho y el control judicial (éste sin exceder sus límites, art. 71 LJCA, pero con un control posible riguroso, en la línea del desarrollado por el Tribunal Supremo norteamericano con su doctrina hard look) pueden y deben contribuir al buen uso de la discrecionalidad de los gobiernos y las administraciones.

Una posible nueva ley sobre indultos podría y debería recoger dicha obligación, como Jesús López-Medel pone de relieve a lo largo de su libro, por ejemplo, en las pp. 113 y en sus conclusiones, para garantizar la ponderación cuidadosa de los elementos que permitan la mejor decisión (indultar o no) en cada caso.

La sesión se cerró con la información de la preparación en marcha de una jornada en otoño del presente año sobre el vigésimo aniversario de la Ley de la Jurisdicción contenciosa, que, impulsada desde la Universidad de Barcelona, pueda reunir a especialistas en la materia para avanzar en éste y otros ámbitos relevantes para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

 

Crónica realizada por el Dr. Juli Ponce Solé, Director del TransJus. 

¿Ha devuelto el Tribunal Constitucional a las Comunidades Autónomas su competencia sobre vivienda? Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de febrero de 2018

 

1.Con ocasión del comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional  93/ 2015 sobre la ley andaluza de vivienda, nos preguntamos, siguiendo el hilo discursivo de uno de los diversos, y contundentes, votos particulares, si el Tribunal Constitucional había expropiado las competencias autonómicas en materia de vivienda que correspondían a las CCAA de forma exclusiva, de acuerdo con el art. 148.1.3 CE y los respectivos estatutos de autonomía.

2.La Sentencia de 22 de febrero de 2018 sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra la Ley foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra podría hacernos plantear una posible devolución de dichas competencias, dado que ahora, por unanimidad, sin un solo voto en contra, el Tribunal Constitucional desestima la mayor parte de argumentos del Estado y sólo acoge la nulidad de dos apartados de la disposición adicional décima.

3.Pero conviene no precipitarse, aunque ésta sea una primera valoración, y, por tanto, no goce aún de la perspectiva que pueda dar un mayor número de lecturas y más reposadas del texto de la sentencia.

Efectivamente, por un lado, la Sentencia anula los apartados de la disposición adicional de la ley foral, que señalaban que:

“1. Se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente o, en su caso, desde que finalice el plazo de suspensión del lanzamiento establecido por Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre.

2. Esta Ley Foral será de aplicación a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio instados por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal”.

La STC que comentamos señala en sus FJ 11 a 13 que dicha previsión, similar a la existente en la legislación andaluza, es contraria al art. 149.1.13 CE, por cuento supone “un uso de la competencia autonómica en materia de vivienda que, al inferir de un modo significativo en el ejercicio legítimo que el Estado hace de sus competencias (art. 149.1.13) menoscaba la plena efectivada de dicha competencia estatal, determinando, en consecuencia, su inconstitucionalidad y nulidad”

Nihil sub sole novum…Y sin embargo…

4. La Sentencia, al margen de dicha anulación, en todo punto similar al caso andaluz en su momento ya comentado, sí contiene, creemos, novedades bajo el sol. O quizás pudiéramos decir que implica una vuelta al espíritu de la STC 37/1987, auténtico leading case, citado numerosas veces en apoyo de sus argumentaciones. Y ese espíritu, desarrollado en un momento especialmente notable en la calidad de nuestra jurisprudencia constitucional y favorable al papel de las Comunidades Autónomas en un estado descentralizado y al papel de la función social de la propiedad en un Estado social y democrático de Derecho, parece ser recuperado por esta sentencia.

Efectivamente, la misma hace una serie de interesantes afirmaciones respondiendo a la demanda estatal, que pasamos a analizar brevemente.

4.1. Sobre cuestiones de fondo, vinculadas al concepto de función social de la propiedad y al derecho la vivienda, que es así literalmente denominado, así como en relación a la igualdad, la interdicción de la arbitrariedad y la proporcionalidad, la sentencia de 22 de febrero de 2018 contiene algunas interesantes reflexiones.

4.1.1 Empezando por el final, en el último Fundamento Jurídico, el 17, y en respuesta a alegaciones estatales de que la delimitación del derecho de propiedad por el legislador navarro sería desproporcionado, el TC afirma el amplio margen político que corresponde al legislador autonómico:

“A diferencia de lo sostenido en la demanda, este Tribunal aprecia que el legislador del derecho de propiedad, aparte del necesario respeto a su contenido esencial que predica el art. 53.2 CE de “los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título”, no encuentra otro límite que el de no sobrepasar el “equilibrio justo” o “relación razonable entre los medios empleados y la finalidad pretendida” (por todas, James y Otros c. Reino Unido, 21 de febrero de 1986, § 50), teniendo en cuenta que en las decisiones de índole social y económica se reconoce al legislador un amplio margen de apreciación sobre la necesidad, los fines y las consecuencias de sus disposiciones (inter alia, James y Otros c. Reino Unido, 21 de febrero de 1986, § 46; Ex Rey de Grecia y otros c. Grecia, 23 de noviembre de 2000, § 87; Broniowski c. Polonia, 22 de junio de 2004, § 149).”

Por ello, ningún precepto legal es considerado desproporcionado, ni siquiera el art. 42 quáter que impone verdaderas obligaciones al propietario, pero “que al ser de información y colaboración no desbordan en ningún caso el equilibrio justo entre el interés público perseguido y el sacrificio exigido al propietario”.

Por otro lado, aunque los arts. 52.2.a), 66.1 y 72.2 de la Ley Foral 10/2010, añadidos respectivamente por los arts. 2, 5 y 6 de la Ley Foral 24/2013, sí contienen relevantes restricciones para el titular del derecho de propiedad de conformidad con el TC:

“el legislador dice adoptarlas en función de un fin de relevancia constitucional como es garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47.1 CE), a lo que se une que un análisis de dichas medidas, respetuoso del amplio margen de apreciación que incumbe al legislador en este ámbito, conduce a este Tribunal a concluir que con ellas no se desborda el justo equilibro entre los medios empleados y la finalidad pretendida”.

Todo ello, teniendo en cuanta, como se afirma antes en los FFJJ 6 y 7, que:

“procede afirmar que los arts. 52.2.a), 66.1 y 72.2 imponen que el propietario de vivienda la destine efectivamente a uso habitacional y, además, prevén las consecuencias que conlleva no hacerlo cuando el titular es una persona jurídica y se dan las circunstancias que cada uno de ellos contempla”

Y tomando en consideración que el legislador navarro, “en el marco de la Constitución”:

“es competente para incidir, mediante regulaciones orientadas a atender los intereses generales relacionados con la garantía a los ciudadanos del disfrute de una vivienda digna, en la delimitación del derecho de propiedad, concretamente en la definición de su función social”

Esta sentencia aborda directamente, pues, un tema que en la de 2015 no había considerado, al señalar entonces en su FJ 13 que las conclusiones a las que llevaba no significaban “que la configuración constitucional del derecho de propiedad impida al legislador restringir de ese modo la amplitud de las facultades de uso y disposición del propietario de vivienda, análisis que no procede desarrollar en este momento”. Pues bien, ahora queda claro: un legislador autonómico puede hacerlo.

4.1.2 En cuanto a una hipotética discriminación causada por el legislador navarro de vivienda, el TC la niega, destacando en su FJ 10 que las alegaciones del Estado de que, de un lado,  incurren en discriminación arbitraria (art. 14 y 9.3 CE) los preceptos recurridos que asocian consecuencias sancionadoras al incumplimiento del deber de ocupación efectiva de la vivienda solo respecto de las personas jurídicas y, por otro lado, de que la expropiación de uso que regula solo se prevé para un tipo de personas jurídicas con exclusión de cualesquiera otras de que (apartado 2 de la disposición adicional décima Ley Foral 10/2010, añadida por el art. 7 de la Ley Foral 24/2013, en la medida) son infundadas.

En palabras de la sentencia:

“El Tribunal considera que no solo cabría formular ciertas explicaciones para dicho distinto régimen, sino que incluso alguna de ellas es expuesta en el preámbulo de la norma. En efecto, la notoriedad de la utilización de las viviendas como bien de inversión predicable en las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del derecho a la vivienda propio de las personas físicas, podría justificar razonablemente que el legislador asociase consecuencias diversas al incumplimiento del deber de dar efectiva habitación a la vivienda cuando su titular es una persona jurídica. Por otro lado, al delimitar en qué casos la cobertura de necesidad de vivienda en caso de desahucio de personas en situación de emergencia pudiera ser de interés social al efecto de justificar su expropiación forzosa no sería irrazonable tomar en cuenta aquellos supuestos de importancia cuantitativa, como es el caso de las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, sujetos estos que a priori serán quienes (por ser titulares del préstamo cuyo colateral es la vivienda) insten en la gran mayoría de los casos los procedimientos de desahucio que afecten a personas en situación de emergencia. Constatado que no se puede afirmar que el distinto trato definido en los preceptos legales recurridos carezca de toda explicación racional, no cabe acoger este motivo impugnatorio, que ha de ser desestimado.”

4. 2. En cuanto al aspecto competencial, a parte de la anulación de dos apartados de la disposición adicional expuesta por vulneración del art. 149.1.13 CE, la STC rechaza, una tras otra, las alegaciones estatales referidas a la supuesta violación por la legislación navarra de vivienda del art. 149.1, apartados, 1, 8 y, en otros supuestos distintos de la mencionada disposición adicional, expropiatorios también, el 13.

4. 2.1 Efectivamente, de acuerdo con el TC, la legislación navarra no viola ni el art. 149.1.1 CE ni el art. 149.1.18. Respecto del primero, el FJ 8 recuerda sentencias suyas anteriores, para concluir que:

“El Abogado del Estado no precisa en sus alegaciones que el legislador estatal haya dictado, para asegurar una cierta igualdad en el ejercicio del derecho constitucional a la propiedad privada, una norma que reserve al propietario de viviendas (o de edificaciones en general) la decisión de tenerlas permanentemente habitadas. No habiendo el legislador estatal ejercido la habilitación que el art. 149.1.1 CE le otorga, resulta necesario afirmar que el legislador autonómico en materia de vivienda, en el momento en que realizamos este enjuiciamiento, no encuentra límites desde esta perspectiva constitucional y, consecuentemente, procede desestimar esta impugnación respecto de los arts. 52.2.a), 66.1 y 72.2 de la Ley Foral 10/2010, en la redacción que les da la Ley Foral 24/2013.”

4.2.2 En cuanto al art. 149.1.8 CE, el mismo FJ 8 desestima la alegación de su violación por el legislador autonómico, pues:

“según el criterio expuesto en la STC 37/1987, la regulación de la dimensión institucional del derecho de propiedad privada, dado que no puede desligarse de la regulación de los concretos intereses generales que la justifican, incumbe al titular de la competencia sectorial para tutelar tales intereses y no al que lo es en materia de legislación civil ex art. 149.1.8 CE. En conclusión, al no encuadrarse en la materia “legislación civil” la definición de un deber u obligación concreta del propietario de vivienda prevista en función del logro de un fin de interés público, procede declarar que el legislador foral, al regular como parte del derecho de propiedad sobre la vivienda un deber de ocupación efectiva en los arts. 52.2.a), 66.1 y 72.2 de la Ley Foral 10/2010, en la redacción que les da la Ley Foral 24/2013, no invade las atribuciones estatales ex art. 149.1.8 CE y, en consecuencia, desestimamos también esta alegación.”

4.2.3 Respecto al art. 149.1.13, el TC rechaza que diversos preceptos de la ley navarra interfieran significativamente, “o lo que es lo mismo “despl(iegan) una eficacia incisiva” (STC 37/1987). Por un lado porque, FJ 16:

“resulta claro que el deber de todo propietario de vivienda de destinarla efectivamente a uso habitacional, que es uno de los contenidos normativos presente en estos tres preceptos, no tiene virtualidad por si solo para producir el menoscabo que nos ocupa. Serán en todo caso las consecuencias que se asocien al incumplimiento de ese deber las que, si revisten la suficiente entidad, pueden generarlo, lo que requiere un examen específico de cada caso”.

Analizando éstas en concreto, se constata como el art. 66.1 de la Ley Foral 10/2010, en la redacción dada por el art. 5 de la Ley Foral 24/2013, dispone que las personas jurídicas, y en tanto que incluidas en esa categoría genérica las entidades de crédito y también las sociedades de gestión de activos aludidas en el art. 3 de la Ley 8/2012 y en el art 35 de la Ley 9/2012 (sustituido ahora por el art. 28 de la Ley 11/2015), cuando tengan en su patrimonio viviendas y las mantengan deshabitadas durante dos años incurrirán en una infracción muy grave, que podrá ser sancionada con multa de 30.000 a 300.000 € [67.1.c)].

Ello, señala el TC, supone que:

“Cabe afirmar que el régimen agravado a que sujeta el art. 66.1 la propiedad de la vivienda de las personas jurídicas, consistente en anudar una cuantiosa reacción sancionadora al incumplimiento por el propietario de su deber de destinar el bien a habitación de un modo efectivo, disminuye necesariamente las cantidades que el mercado, así el de arrendamiento como el de compraventa, está dispuesto a ofrecer por tales viviendas. Además, debido a que el mercado inmobiliario es único e interconectado, el gravamen que devalúe las viviendas propiedad de las personas jurídicas en general produce reflejamente un detrimento de idéntica importancia en las viviendas obrantes en el patrimonio de las entidades de crédito y de las sociedades de gestión de activos, entre las que destaca la SAREB”

En consecuencia, en principio:

“Debe reconocerse, por tanto, que la reacción sancionadora prevista en el art. 66.1 es apta para producir una cierta incidencia negativa en la solvencia de las entidades de crédito porque reduce el valor de sus activos inmobiliarios, ya se trate de préstamos cuyo colateral sean bienes vinculados a una iniciativa inmobiliaria, ya se trate directamente de suelo o construcciones adjudicadas como consecuencia de una deuda impagada. La medida recogida en el art. 66.1 con seguridad también generará algún efecto peyorativo en el proceso de desinversión de la SAREB, dando lugar a que la realización de los activos inmobiliarios que esta sociedad de gestión tiene encargada se materialice en condiciones inferiores a que dicho precepto legal no existiera”

Sin embargo, pese a todo ello, el TC concluye que “no hay una base cierta para afirmar que la norma contenida en el art. 66.1, dictada por la Comunidad Foral de Navarra en ejercicio de su competencia en materia de vivienda, interfiera de un modo significativo en la efectividad de las medidas estatales de política económica que estamos considerando, por lo que procede desestimar esta impugnación respecto de ese precepto foral”.

Y ello porque:

“como alega el representante de la Comunidad Foral Navarra, la incidencia que pudiera derivarse del art. 66.1 resulta condicionada desde varias perspectivas. De un lado, la eficacia espacial del precepto limitada al territorio foral determina que la cuantía de los activos inmobiliarios afectados sea extraordinariamente reducida. De otro lado, el mayor o menor valor de tales activos inmobiliarios dependerá de toda una serie de factores económicos y no solo de la reacción sancionadora prevista en el art. 66.1. Teniendo en cuenta estos elementos de juicio, y dado que los documentos aportados con la demanda, más que ofrecer datos reales, recogen previsiones del efecto que generará está medida autonómica sobre la solvencia de las entidades de crédito y el proceso de desinversión de la SAREB…”

En cuanto a que los arts. arts. 52.2.a) y 72.2 de la Ley Foral 10/2010, en la redacción dada por los art. 2 y 6 de la Ley Foral 24/2013, serían un obstáculo para la efectividad de la medidas aprobadas por el Estado ex art. 149.1.13 CE porque prevén supuestos adicionales de expropiación forzosa, el TC se muestra igualmente contundente:

“las expropiaciones que pudieran traer causa de los arts. 52.2.a) y 72.2, mientras vayan acompañadas de la indemnización correspondiente, no tienen aptitud suficiente para perjudicar sustancialmente la solvencia de las entidades de crédito, ni tampoco para mermar significativamente los resultados del proceso de desinversión confiado a la SAREB. En caso de que la propia ley foral impidiera, mediante alguno de los preceptos que no han sido recurridos, que las citadas previsiones expropiatorias no fuesen seguidas de una indemnización proporcional al valor real de la vivienda serían los preceptos que negasen o configurasen de otro modo el derecho a indemnización los que producirían el obstáculo relevante en la competencia estatal. Procede concluir que estas dos normas forales, que son legítimo ejercicio de las atribuciones autonómicas en materia de vivienda (art. 44 LORAFNA), pues la definición de causas de expropiación corresponde al poder público encargado de perseguir los fines sectoriales a cuya satisfacción se orienta la expropiación, no menoscaban significativamente las decisiones que el Estado ha adoptado ex art. 149.1.13 CE para mejorar la solvencia de las entidades financieras y para optimizar el proceso de desinversión de los activos inmobiliarios de peor calidad. Consecuentemente, procede declarar su constitucionalidad y desestimar esta impugnación en la medida que se refiere a ellas”.

5. Creemos, pues, que esta STC, más matizada y compleja que la de 2015, puede marcar un positivo punto de inflexión, que esperemos sea seguida por otras, en la línea de encontrar un razonable equilibrio entre el reparto competencial entre los distintos niveles de poder y el derecho a la vivienda de los ciudadanos.

Juli Ponce Solé, Profesor Titular, Acr. Catedrático de Derecho Administrativo, de la Universidad de Barcelona i Director del Instituto de investigación TransJus de la Universidad de Barcelona

 

Pobreza energética: Regulación jurídica y protección de los derechos de las personas

El lunes día 12 de febrero, el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona acogió la jornada “Pobreza energética: regulación jurídica y protección de los derechos de las personas”, organizada por la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y el Instituto de Investigación de la UB TransJus.

Durante los últimos años, la pobreza energética ha sido uno de los principales temas que han preocupado a la sociedad catalana, así como objeto de varias normativas y sentencias judiciales. A ello se suman las impugnaciones presentadas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra la legislación autonómica creada para regular este problema.

Desde la Federación de Municipios de Cataluña y el TransJus se diseñó una jornada para debatir cual es la situación actual y las perspectivas de futuro en Cataluña respecto a la lucha contra la pobreza energética.

6-web-ok-1

Presentó el acto el Dr. Xavier Pons, decano de la Facultad de Derecho de la UB; el señor Xavier Amor, presidente de la FMC, que puso de relieve como los municipios han hecho todo lo posible para menguar los efectos de esta pobreza y pidió seguridad jurídica y más recursos, y el Dr. Juli Ponce, director del TransJus.

web-ok-2

Posteriormente tuvieron lugar tres conferencias a cargo de académicos expertos: el Doctor en derecho y profesor de la Universidad de Sevilla Manuel Silva, autor de un libro sobre la pobreza energética, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, Iñigo del Guayo Castiella, autor de varios trabajos sobre la cuestión, y el profesor Barlett Castellà, profesor de Derecho Público de ESADE Business & Law School, Universidad Ramon Llull, que también se ha ocupado de la regulación del sector. En estas ponencias se pusieron de relieve datos empíricos y se habló del marco jurídico vigente en el ámbito europeo, español y catalán.

10-web4

Manuel Silva

A continuación y para concluir la jornada, tuvo lugar una mesa redonda moderada por el secretario de la FMC, Juan Ignacio Soto, para exponer la situación actual y las perspectivas de futuro en el marco catalán, estatal y de la Unión Europea. En esta mesa participaron varios expertos en materia jurídica y el representante de los ombudsmen catalanes.

Por otro lado, el abogado y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona Joan Recasens expuso la litigación existente en la materia, haciendo referencia a la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, que anuló hace unas semanas el Protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y que ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

12-web5

Enric Bartlett Castellà

Juli Ponce hizo referencia a las distintas situaciones de las compañías privadas cuando prestan servicios de interés general, a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea de 2016 que considera posible la limitación de los precios del suministro por parte de los Estados y a las treguas hibernales de diferentes países que impiden cortar el suministro, como se trata del caso francés en el que existe una interesante sentencia del Consejo Constitucional vinculando dignidad, vivienda, constitución y la imposibilidad de cortar el suministro de agua durante todo el año.

El señor Daniel Ruiz, miembro del Síndic de Greuges de Cataluña, expuso el punto de vista de esta institución, que ha emitido varios informes interesantes sobre la materia y un documento en relación con la última regulación estatal, el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, en el que entiende que, entre otras cuestiones, la Ley Catalana 24/2015 prevalece sobre el Real Decreto 897/2017 con respecto a prohibir la suspensión del suministro de electricidad en situaciones de vulnerabilidad y pone de manifiesto la falta de garantías que las administraciones competentes en servicios sociales tienen para disponer de recursos suficientes para asumir el 50% de las facturas de los consumidores vulnerables.

9-web3

Iñigo del Guayo Castiella

El presidente del Fórum de Síndics i Síndiques, Defensores y Defensoras Locales de Cataluña, el señor Joan Barrera i Riba, expuso la relevante cuestión de la visión desde la protección de los derechos de las personas en el ámbito local.

Concluyó la jornada el Director del TransJus, haciendo referencia a la pobreza energética como un wicked problem, una expresión utilizada por los estudiosos de la transdisciplinariedad, es decir, un problema muy complejo que exige una comprensión desde distintas perspectivas, citando las palabras de BREWER sobre que el mundo tiene problemas pero las universidades departamentos. Asimismo mencionó el llamamiento de la Liga de Universidades Europeas de Investigación para promover este enfoque de colaboración entre actores sociales y universidades.

La existencia de intereses de todo tipo muy potentes en este ámbito y las dificultades para el buen funcionamiento de la liberalización llevada a cabo en los últimos años supone una complejidad para encontrar soluciones razonables para todos, que garanticen la sostenibilidad económica, ambiental y el principio jurídico de precaución social, reconocido legalmente y jurisprudencialmente, que exige distinguir la imposibilidad de cortar suministros básicos para la vida humana de la distribución de costes y beneficios generados por esta prohibición legal entre el sector público y privado.

foto-web-6

En todo caso, hará falta a medio plazo combinar técnica (jurídica, económica, de gestión pública y privada…) con empatía y sabiduría, pues, como señaló KARL LLEWLLYN, un relevante jurista norte americano que vivió en el contexto de la Gran Depresión del siglo pasado y que fue mencionado en la jornada:

“La compasión sin técnica es un caos; y la técnica sin compasión es una amenaza”.

Las distintas intervenciones serán recopiladas en un libro colectivo que será objeto de publicación con el ánimo de contribuir a calificar las diferentes cuestiones suscitadas a lo largo de la actividad.

 

Crónica realizada por el Dr.Juli Ponce Solé, Director del TransJus. 

Pobresa energètica: regulació jurídica i protecció dels drets de les persones

El dilluns dia 12 de febrer, l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va acollir la jornada “Pobresa energètica: regulació jurídica i protecció dels drets de les persones”, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Institut de Recerca de la UB TransJus.

Durant els últims anys, la pobresa energètica ha estat un dels principals temes que han preocupat a la societat catalana, així com objecte de diverses normatives i sentències judicials. A això s’hi sumen les impugnacions presentades pel Govern central davant el Tribunal Constitucional contra la legislació autonòmica creada per a regular aquest problema.

Des de la Federació de Municipis de Catalunya i el TransJus es va dissenyar una jornada per a debatre quina és la situació actual i quines són les perspectives de futur a Catalunya respecte a la lluita contra la pobresa energètica.

6-web-ok-1

Va presentar l’acte el Dr.  Xavier Pons, degà de la Facultat de Dret de la UB; el senyor Xavier Amor, president de la FMC, qui va posar en relleu com els municipis han fet tot el possible per minvar els efectes d’aquesta pobresa i va demanar seguretat jurídica i recursos, i el Dr. Juli Ponce, director del TransJus.

 

web-ok-2

Posteriorment van seguir tres conferències a càrrec d’acadèmics experts: el Doctor en dret i professor de la Universitat de Sevilla Manuel Silva, autor d´un llibre sobre la pobresa energètica,  el catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d´Almeria, Iñigo del Guayo Castiella, autor de diferents treballs sobre la qüestió,  i el professor Bartlett Castellà, professor de Dret Públic d’ ESADE Business & Law School, Universitat Ramón Llull, qui també s´ha ocupat de la regulació del sector. En les ponències es van posar en relleu dades empíriques i es va parlar del marc jurídic vigent a l´àmbit europeu, espanyol i català.

10-web4

Manuel Silva

A continuació i per concloure la jornada, va tenir lloc una taula rodona moderada pel secretari de la FMC, Juan Ignacio Soto, per a exposar la situació actual i les perspectives de futur en el marc català, estatal i de la Unió Europea. En aquesta taula van participar diversos experts en matèria jurídica i representant dels ombudsmen catalans.

D´una banda,  l´advocat i professor associat de la  Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona Joan Recasens va exposar la litigació existent en la matèria, fent referència a la sentència d´un Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona,  que anul·là fa unes setmanes el Protocol de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i que es troba ara recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

12-web5

Enric Barlett Castellà

En Juli Ponce  va fer referència a la diferent situació de les companyies privades quan presten serveis d´interès general,  a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unió Europea de 2016 que considera possible la limitació de preus dels subministraments per part dels Estats i a les treves hivernals de diferents països que impedeixen tallar els subministraments, como ara en el cas francès on hi ha una interessant sentència del Consell Constitucional vinculant dignitat, habitatge, constitució i impossibilitat de tallar el subministrament de l´aigua durant tot l´any.

El senyor Daniel Ruiz, membre de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, va exposar el punt de vista d´aquesta institució,  que ha emès diversos interessants informes sobre la matèria i un document en relació amb la darrera regulació estatal, Reial decret 897/217, de 6 de octubre, en el que  entén que, entre d´altres qüestions, la Llei catalana 24/2015 preval sobre el Reial decret 897/2017 pel que fa a prohibir la suspensió del subministrament d’electricitat en situacions de vulnerabilitat i posa  de manifest com manquen garanties que les administracions competents en serveis socials disposin de recursos suficients per assumir el 50% de les factures dels consumidors vulnerables.

9-web3

Iñigo del Guayo Castiella

El president del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, senyor Joan Barrera i Riba, va exposar la molt rellevant qüestió de la visió des de la protecció dels drets de les persones en el món local.

Va cloure la jornada el Director del TransJus, fent referència a com la pobresa energètica és un wicked problem, en expressió utilitzada pels estudiosos de la transdisciplinaietat,  és a dir, un problema molt complex que exigeix una comprensió des de diverses perspectives, tot citant les paraules de BREWER sobre que el món té problemes, però les universitats departaments. També va esmentar les crides de la Lliga d´Universitats Europees de Recerca a promoure aquest enfoc amb col·laboració entre actors socials i universitats.

L´existència d´interessos molt potents de tota mena en aquest àmbit i les dificultats pel bon funcionament de la liberalització duta a terme en els darrers anys fan complexa també la trobada de solucions raonables per a tothom, que garanteixen la sostenibilitat econòmica, ambiental i el principi jurídic de precaució social, reconegut legalment i jurisprudencialment, que exigeix distingir la impossibilitat de tallar subministraments bàsics per a la vida humana de la distribució de costos i beneficis generats per aquesta prohibició legal entre el sector públic i privat.

foto-web-6

En tot cas, en el mig termini caldrà combinar tècnica (jurídica, econòmica, de gestió pública i privada…) amb empatia i saviesa, car, com assenyalà  KARL LLEWLLYN, un rellevant jurista nord-americà que va viure en el context de la Gran Depressió del segle passat, i  qui va ser esmentat en la jornada:

 “La compassió sense tècnica és un caos; i la tècnica sense compassió és una amenaça”

Les diferents intervencions seran recopilades en un llibre col·lectiu que serà objecte de propera publicació amb l´ànim de contribuir a clarificar les diverses qüestions suscitades al llarg de l´activitat.

Crònica realitzada pel Dr.Juli Ponce Solé, Director del TransJus.

El TransJus presente en el marco del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (USAL)

La Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) eligió  el marco del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (USAL) para celebrar su congreso anual y debatir sobre la necesaria reforma del régimen de las instituciones académicas españolas.

IMG-20180209-WA0002

 

Este XIII congreso de la AEPDA, que se celebró los días 9 y 10 de febrero de 2018, en el marco del VIII Centenario de la USAL, la tercera universidad europea más antigua, reunió a más de 300 especialistas para reflexionar bajo el lema “La Organización de la Universidad y la Ciencia”.

En el marco de la tercera sesión, dedicada a ciencia e innovación, participó el TransJus, cuya labor fue objeto de una comunicación, que se presentó por escrito y que será objeto de publicación en las actas del congreso, y de un poster.

IMG_20180210_111358

 

El congreso tuvo eco en medios de comunicación de ámbito estatal  (véase por ejemplo: www.lavanguardia.com/vida/20180206/44585645916/salamanca-acogera-congreso-sobre-la-reforma-del-regimen-de-las-universidades.html ) y autonómico.

Un video sobre el mismo puede hallarse en: https://www.youtube.com/watch?v=tCQVdYDhRaY

El PDF de la comunicación presentada en el Congreso puede leerse aquí: Comunicación

 

Crónica realizada por el Dr.Juli Ponce Solé, Director del TransJus.

LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA: ¿PLUTOCRACIA? ¿KLEPTOCRACIA? ¿DEMOCRACIA?

El pasado martes 23 de enero, el Institut Transjus nos convocó para hablar de un tema de rabiosísima actualidad, la financiación de la política. Este asunto afecta intensamente a los partidos políticos, unas organizaciones que han reescrito la teoría liberal de la representación, usurpando el lugar que le corresponde al ciudadano en la toma de las decisiones públicas. La concentración de poder en manos de los partidos ya es una razón bastante para establecer una regulación sobre el dinero en política que fomente que la organización, funcionamiento y actividad de los actores políticos se ajuste a las exigencias del Estado democrático y, además, trate de garantizar la participación política. Pero, además, no puede perderse de vista, que al hablar de la intervención del Estado, tendremos que asegurarnos que se concilien intereses diversos.

IMG_4091

En primer lugar, la lógica de la libertad justifica una defensa de la financiación de la política a través de aportaciones privadas. Un motivo interesante para justificarlo es que la financiación privada conecta a los partidos con los ciudadanos, que pueden usar el poder de su bolsillo como parte de su libertad de participación política, además de contar con un mecanismo informal, pero poderoso, sobre los partidos. Sin embargo, si sólo existiera esta fórmula de financiación, podría cuestionarse la influencia que en una determinada decisión política hubiesen podido ejercer las aportaciones procedentes de una determinada fuente de financiación y romper la función de los partidos como agregadores de intereses e instituciones que vehiculan la formación de la voluntad popular.

En segundo lugar, las relevantes funciones constitucionales que realizan los partidos políticos explican que existan modalidades de financiación pública. No obstante, dicha aportación por parte del Estado ha de servir también a otros fines y, principalmente, a consolidar el principio de igualdad y así, garantizar, la libertad de formación de sufragio por parte de los electores, pero también la igualdad de condiciones de acceso a los cargos públicos representativos por parte de los competidores electorales.

No menor, en última instancia, sería el interés en luchar contra la corrupción política. La financiación ilegal de los partidos ha estado relacionada íntimamente con los grandes casos de corrupción política en nuestro país y tiene sentido que puedan imponerse medidas limitativas respecto de ciertas aportaciones privadas y ciertos requisitos de transparencia en los partidos políticos para evitar la quiebra de la confianza que deposita la ciudadanía en sus gestores políticos.

La actualidad política, pues se había conocido días atrás la sentencia sobre el caso Palau y está en una fase muy dinámica el caso Gürtel, y la relevancia del tema justificaba el interés de la sesión. En la misma participaron Ana Cláudia Santano y Timothy Kuhner. Ana Cláudia Santano, Doctora y Maestra en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad de Salamanca (España), actualmente es Profesora investigadora del programa de Máster en Derecho en el Centro Universitario Autónomo de Brasil (Unibrasil). Publicó en el CEPC la monografía La financiación de los partidos en España, obra en la que demuestra ser una gran conocedora de nuestro sistema de financiación de partidos. Actualmente, se encuentra en estancia postdoctoral en la universidad el externado de Colombia, con el tema de la narcofinanciación de la política. Por su parte, Timothy Kuhner es, durante este curso académico, profesor visitante en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona gracias a una Fulbright Senior Scholarhips. De aquí, pasará a incorporarse a la University of Auckland (Nueva Zelanda) como profesor de Derecho Público y de Derecho Comparado. Entre sus publicaciones, destaca el libro Capitalism v. Democracy Money in politics and the free market Constitution y en el título de su último artículo sobre financiación de las campañas electorales, American Kleptocracy, en el King’s Law Journal, nos hemos inspirado para titular este encuentro.

La profesora Santano nos habló sobre la financiación de las campañas electorales en Brasil, una materia sobre la que la legislación parece inacabable, pues cada proceso electoral viene acompañado de una modificación del sistema de financiación política. Nos expuso cómo se construyó el sistema actual de financiación electoral en paralelo a la construcción de la democracia del país y la participación de los distintos actores – legislador federal y Tribunal Superior electoral – en dicho marco normativo.

Explicó, igualmente, los factores que explican la alteración constante de la regulación de este tema, entrando en detalle en la reconfiguración que se está produciendo a partir de 2015, al incorporarse la financiación pública a las campañas electorales; reconfiguración que, sin embargo, no aportará una gran coherencia al modelo de financiación electoral.

IMG_4107Trató, para finalizar su brillante exposición, de augurar qué ocurrirá en las elecciones de 2018, comicios que vienen muy condicionados por los avatares procesales en los que está inmerso el ex presidente Lula. Vaticina una consolidación de la financiación pública, si bien será enormemente contestada pues supone una factura muy elevada para una población que está cada vez más alejada de la clase política y a la que ve con malos ojos. Por otra parte, subraya que no se producirán avances en el control sobre la financiación electoral, dado que la prioridad pasa ahora por construir un modelo de financiación pública. No obstante, al mantener la capacidad de autofinanciación de la campaña por los propios candidatos, no parece que vaya a haber una renovación de la política y una sustitución de las castas políticas.

Al hilo del tema de la financiación de la política, el profesor Kuhner desarrolló la idea de que Donald Trump, actual Presidente de los Estados Unidos, más que un individuo representa un sistema de gobierno. ¿Y qué tipo de sistema de gobierno? Fue, de forma escalonada, revisando tres posibles respuestas: 1) una democracia; 2) una plutocracia; 3) una kleptocracia.

Detrás de la victoria de Trump, una vez examinados los datos demográficos, se percibe un electorado que busca un cambio radical. Y ello en medio de serias dudas sobre los factores que condujeron a la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton en cuatro Estados clave (Michigan, Wisconsin, Pennsylvania y Florida) por un margen muy escaso de votos. Entre los factores mencionados, las restricciones del derecho al voto, los cambios en los requisitos para acreditar la identidad o en los horarios y centros de votación y la posible manipulación del electorado.

IMG_4098Centrándose en el primer motivo, la búsqueda de un cambio radical, el profesor Kuhner propuso la hipótesis de que los electores están frustrados como consecuencia del sistema plutocrático que ha sustituido al “sueño americano”. De esta manera, quiso ilustrar la enorme distancia que media entre la élite política y los ciudadanos y la tremenda desigualdad económica y política que rampa en la sociedad estadounidense. Ninguno de estos dos elementos ha conducido a la revuelta social, sino que han dado como resultado la elección del Presidente más rico de la historia y la irrupción de los grupos de intereses directamente en el gobierno, prescindiendo de los intermediarios políticos.

¿Por qué votar a Trump, entonces? La explicación, concluyó Timothy Kuhner, nos la puede ofrecer la psicología, pues Donald Trump representaba una promesa de mejora y ofrecía una campaña de odio que satisfizo tres grandes necesidades del ser humano: la justificación del ego, la justificación del grupo y la justificación del sistema. Esta última idea, sorprendente por contraintuitiva, ha sido recientemente identificada por la psicología social, cuyas últimas teorías defienden que el ser humano necesita justificar el sistema social en el plano subconsciente y que dicha necesidad aumenta con la desigualdad.

A las presentaciones de los profesores siguieron intervenciones del público y un breve debate sobre cómo revertir la kleptocracia definida por Tim Kuhner o el panorama desalentador de la situación política descrita por Ana Cláudia Santano.

Crónica realizada por el Dr. Miguel Pérez-Moneo, Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho UB y miembro de TransJus.